Obsah

Obecní úřad Žákava
Žákava 76
332 04 P.Nezvěstice
 
 
                                               V ……….. dne ……………..
 
Žádost
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 
 
(§ 8,9 zákona č.114/1992 Sb., § 8 odst.3 vyhl.č.395/1992 Sb.)
 
1.Žadatel:
 
jméno a příjmení – název ………………………………………………………………………….
adresa bydliště – sídla ……………………………………………………………………………..
IČO ( + tel.) ……………………………………………………………………………….
 
2. Důvod kácení :
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
 
3. Údaje o dřevině/nách či keři/keřích rostoucích mimo les:
Stromy:
Druh :                          počet:                          obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:
 
Keře:
Druh:                                                   velikost plochy ke kácení v m:
 
 
katastrální území                       p.č.pozemku                kultura                         výměra
 
 
 
4. Navržená náhradní výsadba :
 
 
5. Vyjádření případných spoluvlastníků/vlastníků pozemku :
 
 
 
 
                                                                                                          ……………………………….
                                                                                                          Podpisy žadatelů
 
 
Přílohy:
Situační nákres umístění dřevin