Obsah

Zápis dětí

Typ: ostatní
Zápis dětí do 1Zápis dětí do 1.třídy ZŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  1.4. - 30.4.2021

 

Na základě nových pokynů MŠMT k  organizaci zápisů k povinné školní docházce aktualizujeme níže uvedené informace. Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne pouze formální část , která se koná bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Po skončení mimořádných opatření uspořádáme - pokud to situace dovolí - setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

K zápisu je nutné dodat ( platí i pro děti s odloženou  školní docházkou):

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + Zápisní list  ( tiskopisy viz níže) + kopii rodného listu dítěte (buď v digitální podobě- sken, fotografie, nebo v papírové podobě – prostá kopie )

Období pro zasílání všech dokumentů k zápisu je od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Tyto dokumenty můžete doručit do školy následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID schránky je gjwmpbr)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou ( ZŠ Nezvěstice, Nezvěstice 69, 332 04)
  4. osobním podáním – vhozením do schránky umístěné u vchodu do budovy ZŠ

 

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (udělení odkladu zahájení školní docházky) . 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími vyjádřeními, a to doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
 

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné ještě dodat  :

 

a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC)

b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

c) ŽÁDOST O ODKLAD ( viz tiskopisy níže)

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky a nemají dosud Zprávu z vyšetření v PPP a Doporučení lékaře ,doručí  zatím pouze Žádost o odklad .

Obě doporučující vyjádření ( PPP a lékař) je pak nutné dodatečně doručit škole nejpozději do 31. května 2021.

 

Po tomto datu bude na mail uvedený v zápisním listu zákonný zástupce informován o registračním čísle přiděleném dítěti. Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna obvyklým způsobem (na webu školy a dveřích ZŠ pod registračním číslem dítěte). Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Správnost údajů uvedených v Zápisním listu a v Žádosti o přijetí (zejména adresa trvalého pobytu) bude ověřena na schůzce rodičů 3. června, ev. podle situace později.

V případě, že bude více zájemců o přijetí, než je kapacita budoucí první třídy, budou přednostně přijati:

  1. Žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu pro 1. stupeň (Nezvěstice, Žákava, Milínov)
  2. Sourozenci stávajících žáků naší školy

Povinnost školní docházky mají děti, které do zahájení školního roku dovrší 6 let věku (narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) a děti starší s odloženou školní docházkou. 
Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září 2021 do prosince 2021 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2022 do června 2022 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31. května.

Podle počtu dětí s trvalým bydlištěm v našem školském obvodu můžeme předpokládat, že bude jedna početnější první třída. Pokud bude vyšší počet odkladů, můžeme přijmout i děti z jiných školských obvodů.


Vytvořeno: 11. 3. 2021
Poslední aktualizace: 7. 4. 2021 14:21
Autor: Milan Polívka