Obsah

Výroční zprávy

 

Zpráva o činnosti MS Úslava Žákava za rok 2008
 
Vážení přátelé,
jako uplynulá léta sešli jsme se dnes, abychom zhodnotili uplynulý rok 2008 a zároveň si vytýčili úkoly pro rok 2009 .
 
Pro rok 2008 byly přijaty tyto hlavní úkoly:
1.) Podle potřeby opravit posedy a krmelce
2.) Zakoupit 100 dospělých bažantích kohoutů
3.) Poskytnout pomoc zem. společnosti ALIMEX a OÚ v lesním hospodářství.
4.) Provést likvidaci objektů v odchovně bažantů
5.) Zajistit organizaci jarního svodu psů
 
 
ad.l) Pravidelně každý rok dbá výbor na to, aby do hlavních úkolu byly zařazeny opravy mysliveckých zařízení. Výbor tuto problematiku preferuje každý rok, přesto se u některých členů tento záměr nesetkává s pochopením a splnění přijatých úkolů musí být nikdy výborem doslova vynucováno.V průběhu roku výbor rozhodl o stavbě nových posedů.Byly stanoveny skupiny po třech členech, které měly určeny úseky kde tyto posedy mají postavit s termínem 30.9.2008, který byl dodržen.
 
ad.2) V loňském roce bylo zakoupeno 120 ks dospělých kohoutů bažanta z LKS Dobřany. Celkem bylo vypuštěno 120 bažantu, z čehož jich bylo 92 uloveno. Slovitelnost představuje 76,6% ,což nejlepších výsledků z lepších výsledků.
 
ad.3) Na požádání OÚ Žákava a ALlMEX a.s. Nezvěstice jsme organizovali brigády na zalesňování a sběr kamene.
 
ad.4) V průběhu jara a podzimu bylo započato s likvidací objektu pro odchov bažantů,která nebyla ukončena a pro letošek nám zbývá ještě dost velké sousto, aby likvidace byla ukončena.
 
ad.5) Myslivecké sdružení již tradičně po několik let zajišťuje svod štěňat loveckých plemen na okresu Plzeň - jih , a to v areálu Svazu chovatelů drobného zvířectva v Nezvěsticích.
 
 Mimo těchto úkolů byly dle jednotlivých termínů rozpracovány členské a výborové schůze včetně řešení úkolu, které během roku vyplývají z běžné myslivecké činnosti, a se kterými jste seznamováni na pravidelných členských schůzích.
 
Účast členů výboru na jeho schůzích je následující:
Kotora V.st         92%            ing. Rybář J.     100%              Soukup Al.st.   100%
Balvín V.st.          92%             Bošek P.          100%               Nolč F .ml       77%
Menc M.             92%
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda revizní komise Beran Miloš se zúčastnil všech třinácti výborových schůzí.
 
Pro zlepšení mezilidských vztahů v našem sdružení jsme zorganizovali posezení po honech a naháňkách. Jako další akce, která je vedena k pobavení členů a jejich hostů je Poslední leč. Určení členové výboru navštěvují členy, kteří dosáhnou významného životního jubilea.V roce 2008 jsme zorganizovali setkání myslivecké veřejnosti se zástupci obcí v obvodu naší honitby příležitosti měsíce myslivosti.
 
V průběhu roku 2008 bylo ukončeno členství dvěma členům z důvodu umrtí a jednomu z důvodu dlouhodobého vážného onemocnění. Do MS nebyli v roce 2008 přijati žádní noví členové. Ke dni 31/12/2008 mělo naše sdružení 25 členů.
 
 
 
V roce 2008 plánovalo MS 4 členské schůze a 13 výborových schůzí, což bylo plně realizováno.
 
Během roku se výbor na jednotlivých schůzích zabýval plněním a zajišťováním úkolů
vyplývajících z plánu práce a připomínek z usnesení čl. schůzí. Členské schůze byly konány v období, kdy se měly projednávat Plány chovu a lovu I.a II., hony na drobnou zvěř a hodnocení našeho mysliveckého roku. Též jste byli na členských schůzích podrobně informováni o činnosti výboru v období mezi čl. schůzemi.
Od poslední členské schůze do konce roku 2008 proběhly pouze 2 výborové schůze, kde jsme se především zabývali organizací podzimních honů, zajištění Poslední leče, krmením a odstřelem spárkaté zvěře.
V další části zprávy se chci zmínit o brigádnické činnosti. Povinnost odpracovat 30 brig. hodin splnili v hospodářském roce 2007/2008 všichni členové. Z toho 9 členů uhradilo všechny nebo část placených brig. hodin finanční náhradou. Bodové minimum splnili též všichni členové.
Pro utvoření přehledu o naší brigádnické činnosti v roce 2006/2007 Vás nyní seznámím s počtem odpracovaných brigádnických hodin podle jednotlivých činností.
Myslivecká činnost:
 
 pro MS                       589 hod.
lesní hospodářství         135 hod.
sběr kamene                80 hod.
-----------------------------------------
Celkem                      804 hod. + 70 hod. zaplacených = 874 hodin
 
Na základě předložené bilance brigádnické činnosti ji lze jako celek hodnotit kladně. Průměr na 1
hodnoceného člena po přičtení zaplacených hodin je 34,9 odpracovaných hodin.
 
Nyní Vás seznámím s mysliveckým hospodařením MS po stránce odstřelu zvěře, tlumení škodné
a péče o zvěř.
Odstřel                              plán                            skutečnost
Srnec                                    24                                           20 
Srna                                       7                                           11
Srnče                                    10                                           10
úhyn + sraženo mot. vozidly 14 kusů srnčí zvěře (započítává se do odstřelu)
daněk                                    2                                             1
daněla                                   2                                             0
danče                                    0                                             0
černá                                     9                                            43 (1.1.2008 - 31.12.2008)
zajíc                                      0                                              0
bažant                                  120                                           92
kachna                                    0                                             0
 
Vykrývání podílů je prováděno ze všech druhů zvěře tak, jak byla postupně lovena zvěř
černá, dančí a srnčí.
 
Jak bylo naloženo se zvěří:
Dodávka:           srnčí 27 ks        černá 12 ks      dančí 1 ks       bažant 0 ks    kachna 0 ks
Podíly:                       0                       9                    0                       0                   0
Poslední leč:              0                       0                    0                      21                   0
Ponecháno členům:    0                      18                    0                     58                   0
Psi (sražená zvěř):      0                      0                      0                      4                   0
Odměny(honci.ost. )   0                      1                      0                      9                    0
Nepoužitelná :            14                    0                      0                      0                    0
 
Kachna byla lovena jen na tahu. Bažantí zvěř byla rozdělována účastníkům honů.
 
Škodná:
V roce 2007 bylo v naší honitbě nahlášeno ulovení 9 dospělých lišek, 1 lišče, 3 straky a 2 kuny. Ulovení jednotlivých druhu škodné v roce 2008 budeme znát až po ukončení dnešní schůze, kdy budou vybírány znaky.
 
Péče o zvěř:
V této oblasti bylo zajištěno pro krmnou sezónu 2008/2009 objemové krmivo ve výši 2,7 q, jádro ve výši 40q ovsa a 25q ječného lehkého odpadu. Na skladu máme ještě 30q ječmene.
Přikrmování probíhá ve 22 krmných zařízeních pro srnčí a dančí zvěř, v 5 krmelištích pro černou zvěř, v jednom krmelišti pro kachny a třech bažantích zásypech.
Chtěl bych připomenout všem členům, kteří mají přiděleno krmné zařízení, aby nezapomněli po skončení krmné sezóny krmná zařízení ihned vyčistit a vyvápnit jejich okolí. Je těžké veřejnosti vysvětlovat, co přikrmujeme v červnu, když vidí v krmelcích založené seno nebo naopak, proč nekrmíme, když na Silvestra ještě nebylo dáno stéblo sena. Takové prohřešky by měli včas vedoucí jednotlivých úseku registrovat a zjednat nápravu. V loňském roce bylo provedeno plošné přeléčení spárkaté zvěře.
 
Lovecká kynologie:
Členové našeho MS vlastní nebo mají v držení tyto lovecky upotřebitelné psy.
NK      3                      PZ 2,BZ 2,LZ 1,prozatím bez zkoušek 1
NDrO  1                      PZ (pro nemoc není použínán)
ASS    1                      PZ , BZ
JGT     1                      NL,BZ
MOK   1                      PZ, LZ, VP
 
 Myslivecké sdružení má ve svém inventáři celkem dva psy a to: 1 NK, 1 NDrO ,ostatní psi jsou ve vlastnictví členů MS.
 
Jak již bylo uvedeno MS se podílelo na zajištění jarního svodu štěňat loveckých plemen, který budeme zajišťovat i v letošním roce.
 
Finanční hospodaření:
Rozpočet na rok 2008 byl plánován vyrovnaný. V době jeho sestavování nebylo počítáno s nárůstem výkupní ceny zvěřiny, a to zejména srnčí. Na vliv vývoje rozpočtu mělo též obdržení sponzorského daru ve výši 15.000,- Kč , a proto finanční hospodaření skončilo přebytkem.
Celkový příjem činil 85.477,- Kč a výdaje 63.634,- Kč. Přebytek činí 21.843,- Kč.
Podrobnější rozbor nám předloží finanční hospodář ve své zprávě.
 
 
Závěr:
 
Vážení přátelé,
 závěrem své zprávy děkuji všem členům, kteří se podíleli v jakékoliv míře na chodu našeho MS v roce 2008.
Současně děkuji všem honcům, kteří nám byli nápomocni při nejednom loveckém úspěchu a přeji nám všem mnoho úspěchů nejen na poli brigádnické činnosti, ale též při výkonu práva myslivosti v naší honitbě.
 
Děkuji za pozornost.