Obsah

Výroční zprávy

 

Zpráva o činnosti MS Úslava Žákava za rok 2007
 
Vážení přátelé,
jako uplynulá léta sešli jsme se dnes, abychom zhodnotili uplynulý rok 2007 a zároveň si vytýčili úkoly pro rok 2008 .
Pro rok 2007 byly přijaty tyto hlavní úkoly:
1.) Podle potřeby opravit posedy a krmelce
2.) Zakoupit 160 bažantích kuřat stáří 6 týdnů
3.) Poskytnout pomoc zem. společnosti ALIMEX a OÚ v lesním hospodářství.
4.) Provést opravu v odchovně bažantů
5.) Zajistit organizaci jarního svodu psů
ad.l) Pravidelně každý rok dbá výbor na to, aby do hlavních úkolu byly zařazeny opravy mysliveckých
zařízení. Výbor tuto problematiku preferuje každý rok, přesto se u některých členů tento záměr nesetkává
s pochopením a splnění přijatých úkolů musí být nikdy výborem doslova vynucováno.
ad.2) V loňském roce bylo zakoupeno 160 ks šestitýdenních kuřat bažanta z LKS Dobřany. Celkem bylo vypuštěno 129 bažantu, z čehož jich bylo 106 uloveno. Slovitelnost představuje 82,2 % ,což je jeden z lepších výsledků za posledních 10 let.
ad.3) Na požádání OÚ Žákava a ALlMEX a.s. Nezvěstice jsme organizovali brigády na zalesňování a sběr kamene.
ad.4) Před zahájením sezóny odchovu bažantu byly v odchovně provedeny brigády na opravu voliéry a úklid celého prostranství odchovny. Opravy voliéry musely být prováděny i v průběhu odchovu bažantu.
ad.5) Myslivecké sdružení již tradičně po několik let zajišťuje svod štěňat loveckých plemen na okrese Plzeň - jih , a to v areálu Svazu chovatelů drobného zvířectva v Nezvěsticích, kde společně probíhá okresní přehlídka loveckých trofejí.
 Mimo těchto úkolů byly dle jednotlivých termínu rozpracovány členské a výborové schůze včetně řešení úkolu, které během roku vyplývají z běžné myslivecké činnosti, a se kterými jste seznamováni na pravidelných členských schůzích.
Účast členů výboru na jeho schůzích je následující:
Kotora V.st      100%            ing. Rybář J.     92%               Soukup Al.st.   100%
Balvín V.st.          83%            Bošek P.         100%                Nolč F .ml       92%
Menc M.           100%
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda revizní komise Beran Miloš se zúčastnil všech dvanácti výborových schůzí.
Pro zlepšení mezilidských vztahů v našem sdružení jsme zorganizovali posezení po honech a naháňkách. Jako další akce, která je vedena k pobavení členů a jejich hostů je Poslední leč. Určení členové výboru navštěvují členy, kteří dosáhnou významného životního jubilea.V roce 2007 jsme zorganizovali setkání myslivecké veřejnosti se zástupci obcí v obvodu naší honitby.
V průběhu roku 2007 bylo ukončeno členství jednomu členovi z důvodu úmrtí . Do MS byli v roce 2007 přijati 2 noví členové. Ke dni 31/12/2007 mělo naše sdružení 28 členů.
V roce 2007 plánovalo MS 4 členské schůze a 12 výborových schůzí, což bylo plně realizováno.
Během roku se výbor na jednotlivých schůzích zabýval plněním a zajišťováním úkolů
vyplývajících z plánu práce a připomínek z usnesení čl. schůzí. Členské schůze byly konány v období, kdy se měly projednávat Plány chovu a lovu I.a II., hony na drobnou zvěř a hodnocení našeho mysliveckého roku. Též jste byli na členských schůzích podrobně informováni o činnosti výboru v období mezi čl. schůzemi.
Od poslední členské schůze do konce roku 2007 proběhly pouze 2 výborové schůze, kde jsme se především zabývali organizací podzimních honů, zajištění Poslední leče, krmením a odstřelem spárkaté zvěře.
V další části zprávy se chci zmínit o brigádnické činnosti. Povinnost odpracovat mimořádně 30 brig. hodin splnili v hospodářském roce 2006/2007 všichni členové. Z toho 10 členů uhradilo všechny nebo část placených brig. hodin finanční náhradou. Bodové minimum splnili též všichni členové.Z důvodů dlouhodobě přetrvávajících zdravotních problému nebyl hodnocen ing.Ludvík a František Nolč st.
Pro utvoření přehledu o naší brigádnické činnosti v roce 2006/2007 Vás nyní seznámím s počtem odpracovaných brigádnických hodin podle jednotlivých činností.
Myslivecká činnost:
Bažanti             263 hod.
ostatní pro MS             358 hod.
----------------------------------------
celkem pro MS            621 hod.
 
lesní hospodářství         120 hod.
sběr kamene                70 hod.
-----------------------------------------
Celkem                      811 hod. + 80 hod. zaplacených = 891hodin
 
Na základě předložené bilance brigádnické činnosti ji lze jako celek hodnotit kladně. Průměr na 1 hodnoceného člena po přičtení zaplacených hodin je 34,3 odpracovaných hodin.
 Nyní Vás seznámím s mysliveckým hospodařením MS po stránce odstřelu zvěře, tlumení škodné
a péče o zvěř.
Odstřel                                   plán                            skutečnost
Srnec                                      25                                           15 
Srna                                         3                                            7 
Srnče                                       8                                            8 
úhyn + sraženo mot. vozidly 14 kusů srnčí zvěře (započítává se do odstřelu)
daněk                                      1                                            0
daněla                                     1                                             0 
danče                                      1                                            1 
černá                                       21                                          36 (1.4.2007 - 31.1.2008)
zajíc                                        0                                             0 
bažant                                    100                                         106 
kachna                                    0                                             0 
 
Vykrývání podílů je prováděno ze všech druhů zvěře tak, jak byla postupně lovena zvěř
černá, dančí a srnčí.
Jak bylo naloženo se zvěří:
Dodávka:     srnčí 17 ks        černá 9 ks        dančí 0 ks       bažant 0 ks    kachna  0 ks
Podíly:                  2                      9                      1                       0                    0
Poslední leč:          3                      0                      0                      20                   0 
Ponecháno členům: 0                     7                      0                      77                   0 
 
Psi (sražená zvěř):       1                    0                   0                      5                  0 
Odměny(honci.ost. )    0                    1                    0                      4                  0 
Nepoužitelná :             14                  1                    0                      0                  0
 Kachna byla lovena jen na tahu. Bažantí zvěř byla rozdělována účastníkům honů.
Škodná:
V roce 2006 bylo v naší honitbě nahlášeno ulovení pouze 2 dospělých lišek. Z ostatních druhů škodné v roce 2006 nebyl hlášen žádný odstřel. Ulovení jednotlivých druhu škodné v roce 2007 budeme znát až po ukončení dnešní schůze, kdy budou vybírány znaky.
 Péče o zvěř:
V této oblasti bylo zajištěno pro krmnou sezónu 2007/2008 objemové krmivo ve výši 2,7 q, jádro ve výši 50q ječmene 10q pšenice a 25q ječného lehkého odpadu. Na skladu máme 10q pšenice a 30q ječmene. Přikrmování probíhá ve 22 krmných zařízeních pro srnčí a dančí zvěř, v 5 krmelištích pro černou zvěř, v jednom krmelišti pro kachny a třech bažantích zásypech. Chtěl bych připomenout všem členům, kteří mají přiděleno krmné zařízení, aby nezapomněli po skončení krmné sezóny krmná zařízení ihned vyčistit a vyvápnit jejich okolí. Je těžké veřejnosti vysvětlovat, co přikrmujeme v červnu, když vidí v krmelcích založené seno nebo naopak, proč nekrmíme, když na Silvestra ještě nebylo dáno stéblo sena. Takové prohřešky by měli včas vedoucí jednotlivých úseku registrovat a zjednat nápravu. V loňském roce bylo provedeno plošné přeléčení spárkaté zvěře.
Lovecká kynologie:
Členové našeho MS vlastní nebo mají v držení tyto lovecky upotřebitelné psy.
NK      4                      PZ 1,prozatím bez zkoušek 3
NDrO  1                      PZ (pro nemoc není používán)
ASS    2                      PZ = 2, BZ1, VZ1
FOH    1                     JZ,NL
JGT     1                      NL,BZ
MOK   1                      PZ, LZ, VP
JDL     1                      prozatím bez zkoušek
 Myslivecké sdružení má ve svém inventáři celkem dva psy a to: 1 NK, 1 NDrO ,ostatní psi jsou ve vlastnictví členů MS.
Jak již bylo uvedeno MS se podílelo na zajištění jarního svodu štěňat loveckých plemen, který budeme zajišťovat i v letošním roce.
Finanční hospodaření:
Rozpočet na rok 2007 byl plánován vyrovnaný. V době jeho sestavování nebylo počítáno s nárůstem výkupní ceny zvěřiny, a to zejména srnčí. Na vliv vývoje rozpočtu mělo též obdržení sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč , a proto finanční hospodaření skončilo přebytkem.
Celkový příjem činil 78.361,95 Kč a výdaje 57.205,50 Kč. Přebytek činí 21.156,45 Kč. Podrobnější rozbor nám předloží finanční hospodář ve své zprávě.
Závěr:
Vážení přátelé,
téměř každoročním tématem na výročních schůzích se stává odchov bažantů.Jak jste byli již informováni na poslední členské schůzi výbor navrhoval upustit od chovu bažantů od stáří 6 týdnů do dospělosti kdy mohou být použity pro vypuštění při honech.K tomuto kroku nás vedou dva podstatné důvody – neustále se zvyšující náklady a katastrofální stav zařízení pro odchov bažantů.Bohužel jako vždy kdy je potřeba znát názor členské základny, nikdo se k tomuto tématu nevyjádří.Od poslední členské jsme na výboru vedli několikrát diskuzi na toto téma, až jsme dospěli k názoru, že pro rok 2008 budou objednáni dospělí bažanti s vyzvednutím až před samotným honem.Bažanti byli objednáni v LKS Dobřany v počtu 100 kusů.Vzhledem k množství bažantů bude v letošní podzimní lovecké sezoně ´plánován jeden hon. S ukončením odchovu je spojena likvidace veškerého zařízení, které se prostoru odchovny nachází.  Určité změny z tohoto důvodu dozná i naplňování brigádnické povinnosti, protože odpadne položka za odchov bažantů. Chci vás však ujistit, že práce bude dostatek.Zároveň chci zdůraznit, aby jste se brigád zúčastňovali od počátku, protože v září nebude výbor na rychlo vymýšlet práce, aby jste si mohli naplnit brigádnickou povinnost.Organizace plnění brigádnické povinnosti bude organizována ve dvou rovinách a to společné brigády, součastně budou menší skupiny členů pověřeny plněním konkrétních úkolů.V případě, že se dostanete do situace, že nebudete moci splnit svoji základní členskou povinnost z mimořádných důvodů (dlouhodobé onemocnění apod.) je nutné si včas najít cestu k výboru, abychom společně takto vzniklé problémy byly schopni včas a rozumně vyřešit.
Vážení přátelé, závěrem své zprávy děkuji všem členům, kteří se podíleli v jakékoliv míře na chodu našeho MS v roce 2007. Současně děkuji všem honcům, kteří nám byli nápomocni při nejednom loveckém úspěchu a přeji nám všem mnoho úspěchů nejen na poli brigádnické činnosti, ale též při výkonu práva myslivosti v naší honitbě.
 
Děkuji za pozornost.