Obsah

Výroční zprávy

 

Zpráva o činnosti MS Úslava Žákava za rok 2006
 
Vážení přátelé,
jako uplynulá léta sešli jsme se dnes, abychom zhodnotili uplynulý rok 2006 a zároveň si vytýčili úkoly pro rok 2007 .
 
Pro rok 2006 byly přijaty tyto hlavní úkoly:
1.) Podle potřeby opravit posedy a krmelce
2.) Zakoupit 160 bažantu
3.) Poskytnout pomoc zem. společnosti ALIMEX a OÚ v lesním hospodářství.
4.) Provést opravy v odchovně bažantů.
5.) Zajistit organizaci jarního svodu psů
6.) vybudovat nový zděný sklad krmiv
 
ad.l) Pravidelně každý rok dbá výbor na to, aby do hlavních úkolu byly zařazeny opravy mysliveckých zařízení. Výbor tuto problematiku preferuje každý rok, přesto se u některých členů tento záměr nesetkává s pochopením a splnění přijatých úkolů musí být nikdy výborem doslova vynucováno.
 
ad.2) V loňském roce bylo zakoupeno 160 ks šestitýdenních kuřat bažanta od pana Augustína z Velkého Boru. Celkem bylo vypuštěno 133 bažantu, z čehož jich bylo 95 uloveno. Slovitelnost představuje 71,4 % ,která je nejhorší za posledních 10 let.
 
ad.3) Na požádání OÚ Žákava a ALlMEX a.s. Nezvěstice jsme organizovali brigády na zalesňování a sběr kamene.
 
ad.4) Před zahájením sezóny odchovu bažantu byly v odchovně provedeny brigády na opravu voliéry a úklid celého prostranství odchovny. Opravy voliéry musely být prováděny i v průběhu odchovu bažantu.
 
ad.5) Myslivecké sdružení již tradičně po několik let zajišťuje svod štěňat loveckých plemen na okresu Plzeň - jih , a to v areálu Svazu chovatelů drobného zvířectva v Nezvěsticích, kde společně probíhá okresní přehlídka loveckých trofejí.
 
 Mimo těchto úkolů byly dle jednotlivých termínu rozpracovány členské a výborové schůze včetně řešení úkolu, které během roku vyplývají z běžné myslivecké činnosti, a se kterými jste seznamováni na pravidelných členských schůzích.
 
Účast členů výboru na jeho schůzích je následující:
Kotora V.st      100%            ing. Rybář J.    100%             Soukup Al.st. 92%
Balvín V.st.       92%              Bošek P.         92%                Nolč F .ml      76%
Menc M.           100%
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda revizní komise Beran Miloš se zúčastnil devíti z 12 výborových schůzí.
 
Pro zlepšení mezilidských vztahů v našem sdružení jsme zorganizovali posezení po honech a naháňkách. Jako další akce, která je vedena k pobavení členů a jejich hostů je Poslední leč. Určení členové výboru navštěvují členy, kteří dosáhnou významného životního jubilea.
 V průběhu roku 2006 bylo ukončeno členství jednomu členovi pro neplnění základních povinností člena tak, jak je uvedeno ve stanovách MS. Do MS nebyli v roce 2006 přijati žádní noví členové. Ke dni 31/12/2006 mělo naše sdružení 27 členů.
 
V roce 2006 plánovalo MS 4 členské schůze a 12 výborových schůzí, což bylo plně realizováno. Mimo plánované schůze byla svolána ještě jedna mimořádná výborová schůze, kde se projednávala koordinace výstavby skladu krmiva.
Během roku se výbor na jednotlivých schůzích zabýval plněním a zajišťováním úkolů
vyplývajících z plánu práce a připomínek z usnesení čl. schůzí. Členské schůze byly konány v období, kdy se měly projednávat Plány chovu a lovu I.a II., hony na drobnou zvěř a hodnocení našeho mysliveckého roku. Též jste byli na členských schůzích podrobně informováni o činnosti výboru v období mezi čl. schůzemi.
Od poslední členské schůze do konce roku 2006 proběhly pouze 2 výborové schůze, kde jsme se především zabývali organizací podzimních honů, zajištění Poslední leče, krmením a odstřelem spárkaté zvěře.
V další části zprávy se chci zmínit o brigádnické činnosti. Povinnost odpracovat mimořádně 35 brig. hodin splnili v hospodářském roce 2005/2006 mimo jednoho člena, všichni členové. Z toho 13 členů uhradilo všechny nebo část placených brig. hodin finanční náhradou. Bodové minimum splnili též všichni členové.Z důvodů dlouhodobě přetrvávajících zdravotních problému nebyl hodnocen ing.Ludvík.
Pro utvoření přehledu o naší brigádnické činnosti v roce 2005/2006 Vás nyní seznámím s počtem odpracovaných brigádnických hodin podle jednotlivých činností.
Myslivecká činnost:
Bažanti             247 hod.
ostatní pro MS 485 hod.
----------------------------------------
celkem pro MS            732 hod.
 
lesní hospodářství         105 hod.
sběr kamene                90 hod.
-----------------------------------------
Celkem                      927 hod. + 110 hod. zaplacených = 1037hodin
 
Na základě předložené bilance brigádnické činnosti ji lze jako celek hodnotit kladně. Průměr na 1 hodnoceného člena po přičtení zaplacených hodin je 39,9 odpracovaných hodin.
 
Nyní Vás seznámím s mysliveckým hospodařením MS po stránce odstřelu zvěře, tlumení škodné
a péče o zvěř.
Odstřel                                   plán                            skutečnost
Srnec                                      23                                          22 
Srna                                         4                                            2 
Srnče                                       12                                          3 
úhyn + sraženo mot. vozidly 15 kusů srnčí zvěře (započítává se do odstřelu)
daněk                                      1                                            1 
daněla                                     1                                            1 
danče                                      1                                            O 
černá                                      16                                          18 (1.1.2006 - 31.12.2006)
zajíc                                        O                                           O 
bažant                                     100                                        95 
kachna                                    O                                           5 
 
Vykrývání podílů je prováděno ze všech druhů zvěře tak, jak byla postupně lovena zvěř
černá, dančí a srnčí.
 
Jak bylo naloženo se zvěří:
Dodávka:     srnčí 22 ks       černá O ks       dančí O ks       bažant O ks     kachna O ks
Podíly:                   2                      9                     1                     O                    O 
Poslední leč:           3                     O                    1                     14                   O 
Ponecháno členům: O                    7                     O                    77                   5 
Psi (sražená zvěř):   1                     O                    O                    5                     O 
Odměny(honci.ost. ) O                    1                     O                    4                     O 
Nepoužitelná :         14                   1                     O                    O                    O
 
Kachna byla lovena jen na tahu. Bažantí zvěř byla rozdělována účastníkům honů.
 
Škodná:
V roce 2005 bylo v naší honitbě uloveno 18 dospělých lišek a 1 lišče. Z ostatních druhů škodné ulovené v 
roce 2005 byly 4 kuny a 4 straky. Ulovení jednotlivých druhu škodné v roce 2006 budeme znát až po
ukončení dnešní schůze, kdy budou vybírány znaky.
 
Péče o zvěř:
V této oblasti bylo zajištěno pro krmnou sezónu 2005/2006 objemové krmivo ve výši 2,7 q, jádro ve výši
50q ječmene 15q pšenice a 15q ječného lehkého odpadu. Na skladu máme 15q pšenice a 30q ječmene.
Přikrmování probíhá ve 22 krmných zařízeních pro srnčí a dančí zvěř, v 5 krmelištích pro černou zvěř, v 
jednom krmelišti pro kachny a třech bažantích zásypech.
Chtěl bych připomenout všem členům, kteří mají přiděleno krmné zařízení, aby nezapomněli po
skončení krmné sezóny krmná zařízení ihned vyčistit a vyvápnit jejich okolí. Je těžké veřejnosti
vysvětlovat, co přikrmujeme v červnu, když vidí v krmelcích založené seno nebo naopak, proč
nekrmíme, když na Silvestra ještě nebylo dáno stéblo sena. Takové prohřešky by měli včas vedoucí
jednotlivých úseku registrovat a zjednat nápravu. V loňském roce bylo provedeno plošné přeléčení
spárkaté zvěře.
 
Lovecká kynologie:
Členové našeho MS vlastní nebo mají v držení tyto lovecky upotřebitelné psy.
ČF       1                     PZ (pro nemoc není používaný)
NK      1                     PZ
NDrO  1                     PZ
ASS    2                     PZ = 2, BZ1, VZ1
FOH    1                     JZ,NL
JGT     1                     NL,BZ
MOK   1                     PZ, LZ, VP 
 Myslivecké sdružení má ve svém inventáři celkem tři psy a to: 1 EF, 1 NDrO ,ostatní psi jsou ve vlastnictví členů MS.
 
Jak již bylo uvedeno MS se podílelo na zajištění jarního svodu štěňat loveckých plemen, který budeme zajišťovat i v letošním roce.
 
Finanční hospodaření:
Rozpočet na rok 2006 byl plánován schodkový. V době jeho sestavování nebylo počítáno s nárůstem výkupní ceny zvěřiny, a to zejména srnčí. Na vliv vývoje rozpočtu měla investice do výstavby nového skladu krmiva, a proto finanční hospodaření skončilo schodkem tak , jak předpokládal rozpočet.
Celkový příjem činil 49.401,91 Kč a výdaje 143.712,50 Kč. Schodek činí 94.310,59 Kč. Podrobnější rozbor nám předloží finanční hospodář ve své zprávě.
 
Závěr:
 
Vážení přátelé,
při loňské výroční schůzi byla dána iniciativa členům, kteří viděli kladnou budoucnost v odchovu bažantů, aby přišli s návrhem jak v odchovu bažantu pokračovat. Bohužel v průběhu roku výbor neobdržel žádný návrh jak s bažantem pokračovat, takže veškeré nadšení pro tuto aktivitu vyprchalo zřejmě už při myšlence kolik to bude práce a organizačních starostí při budování nových prostorů pro odchov a vypouštění.
Když se zamyslím s jakými problémy jsem se osobně musel potýkat při organizování výstavby skladu,protože při pozvání na brigádu zněla většinou odpověď, nemám čas, příště nebo já už mám hodin dost, tak jsem rád, že aktivita kolem bažantů tak rychle vyprchala, a to z jednoho prostého důvodu. Když se nenašel žádný aktivista, který by se ujal organizace zpracování alespoň teorie, tak kdo by se ujal vlastní
realizace od zajišťování materiálu po zajištění pracovních sil. Výbor přesto navrhuje zakoupit pro letošní rok opět 160 ks šesti týdenních kuřat bažanta, protože je na skladě ještě značné množství pšenice, kterou nelze zkrmovat se srnčí zvěří. Výbor se v uplynulém období též několikrát zabýval obnovou členské základny a to přijetím nových věkově perspektivních členů. Protože členové výboru nejsou v názoru na tuto problematiku jednotní , dovolím si prezentovat pouze svůj názor. V letošním roce dovrší 70 a více let 26% členů sdružení a tento postup stárnutí členské základny bude s přibývajícími roky pokračovat. Jsem toho názoru, aby se postupně do jednotlivých funkcí zapracovali další členové, protože kompletní obměny nebo obměny velkého rozsahu nejsou šťastnou volbou. V takových organizacích i při nejlepší vůli nového vedení o nový a plynulý rozjezd na určitou dobu než se seznámí se všemi problémy stagnují .Z těchto důvodů je potřeba mít připravenou vhodnou základnu potencionálních funkcionářů a toho můžeme dosáhnout jedině, když se nebudeme bát omladit naší členskou základnu novými členy , pokud to nebudou na první pohled lumpové. Pokud se však tito členové nebudou schopni zařadit do kolektivu a plnit si své povinnosti je v rámci Stanov a Organizačního řádu MS dostatek mechanismů, jak se s takovým členem rozloučit, což jsme již v minulosti museli několikrát provést. K tomuto přesvědčení mi vede poznání a obavy, že současný management MS může z různých příčin (zdravotní, vysoký věk, nechuť k další práci) dříve či později svoji funkcionářskou aktivitu skončit, protože věkový průměr výboru je 61 let. Svým názorem nechci strašit, ale jenom dát podnět členské základně k reálnému přemýšlení.
Vážení přátelé, závěrem své zprávy děkuji všem členům, kteří se podíleli v jakékoliv míře na chodu našeho MS v roce 2006. Současně děkuji všem honcům, kteří nám byli nápomocni při nejednom loveckém úspěchu.
 
Děkuji za pozornost.